Všeobecné podmienky

Úvod

Prevádzkovateľom a vlastníkom portálu LOCALHAND (ďalej len „LOCALHAND") je spoločnosť LOCALHAND HOLDING jsa, Schumerova ulica 9308/31, 917 01 Trnava, Slovenská republika, IČO 55 625 142, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. oddiel Sja - 37/T (ďalej len „HOLDING" alebo „my").

Všeobecné podmienky používania

Používaním stránky a v prípade, ak máte vytvorený profil na základe poskytnutia súhlasu s týmito Podmienkami používania potvrdzujete, že

 1. máte najmenej 18 rokov;
 2. stránku budete používať v súlade s týmito Podmienkami používania;
 3. všetky informácie, ktoré ste poskytli na stránke, sú pravdivé, presné, aktuálne a úplné;
 4. bez predchádzajúceho súhlasu nebudete prostredníctvom stránky poskytovať alebo inak používať údaje alebo informácie o tretej osobe; a
 5. ak máte profil na stránke, zabezpečíte informácie o svojom používateľskom účte pred stratou, krádežou, zneužitím, zverejnením, a že profil budete používať len Vy.

HOLDING si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia odoprieť komukoľvek, kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu najmä, ale nie výlučne, z dôvodu porušenia Podmienok, prístup k stránke a jej funkciám, ako aj právo odoprieť prístup alebo zrušiť profil.

Profil

Za účelom možnosti plného využitia našej stránky, jej výhod a všetkých jeho funkcií máte možnosť vytvoriť si na stránke svoj profil. Pri vytvorení svojho profilu ste povinní poskytnúť presné a úplné informácie a aktuálnosť týchto informácií ste povinní udržiavať počas celej doby existencie vášho používateľského profilu.

V rámci svojho používateľského profilu nám poskytujete aj vaše osobné údaje. Rozsah a účely spracúvania Vašich osobných údajov ako aj Vaše práva a ďalšie informácie ohľadom spracúvania vašich osobných údajov v súvislosti s webom nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

Rovnako ste zodpovední aj za akékoľvek neoprávnené použitie vášho používateľského účtu inou osobou prostredníctvom použitia vašich prihlasovacích údajov. Ak zistíte, že niekto iný použil alebo používa váš profil, okamžite nás informujte, a to zaslaním e-mailu na adresu info@localhand.com.

Nastavenia vášho profilu umožňujú spravovať váš profil na stránke. Ak chcete svoje údaje a profil zo stránky odstrániť, jednoducho zašlite e-mail so žiadosťou na info@localhand.com.

Zakázaný spôsob používania portálu LOCALHAND

LOCALHAND môžete používať len na dovolené účely. Používaním tejto stránky súhlasíte, že:

 1. nebudete používať stránku spôsobom porušujúcim, odporujúcim alebo obchádzajúcim ustanovenia Podmienok používania alebo platných právnych predpisov;
 2. nebudete používať stránku na účely podvodného konania;
 3. nebudete na stránke poskytovať falošné alebo zavádzajúce informácie;
 4. nevčleníte akúkoľvek časť stránky do inej stránky bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu;
 5. nebudete sa pokúšať obísť alebo obchádzať opatrenia slúžiace na zabránenie alebo obmedzenie prístupu na tento stránke alebo jej časti;
 6. nebudete posielať, vedome prijímať, odovzdávať, sťahovať používať akýkoľvek materiál alebo jeho časť umiestnenú na webe alebo používať samotnú stránku na akýkoľvek komerčný účel bez nášho predchádzajúceho písomného povolenia;
 7. nebudete navštevovať, monitorovať, reprodukovať, odovzdávať, zverejňovať, distribuovať, prenášať, zobrazovať alebo kopírovať akýkoľvek obsah alebo informácie zo stránky pomocou akéhokoľvek robota, spider softvéru, scraper softvéru alebo iného automatizovaného prostriedku alebo manuálneho procesu na akýkoľvek účel bez nášho výslovného písomného súhlasu;
 8. nebudete odovzdávať alebo obstarávať odosielanie nevyžiadaných alebo neoprávnených reklamných alebo propagačných alebo iných materiálov („spam“);
 9. vedome nebudete prenášať, odosielať alebo prijímať akékoľvek materiály obsahujúce počítačové vírusy alebo iné škodlivé programy alebo počítačové kódy, navrhnuté tak, aby nepriaznivo ovplyvnili prevádzku akéhokoľvek počítačového softvéru alebo hardvéru.
 10. nebudete zdieľať alebo prenášať prostredníctvom stránky akýkoľvek falošný, nepresný, zavádzajúci, nezákonný, ohrozujúci, urážlivý, hanlivý, obscénny, neslušný, pornografický alebo nečestný materiál alebo akýkoľvek materiál (fotky, obrázky, videá, komentáre, atď.), ktorý by mohol predstavovať alebo podporovať správanie, ktoré by bolo považované za trestný čin, zakladať občianskoprávnu zodpovednosť alebo iným spôsobom porušovať akýkoľvek zákon; alebo na akýkoľvek iný účel, ktorý je nezákonný alebo zakázaný týmito Podmienkami požívania.

Hodnotenie

Služba Hodnotenie vám umožňuje na základe vlastnej skúsenosti hodnotiť služby špecialistov a to pridelením skóre v rozmedzí 1 až 5 hviezdičiek k hodnoteným oblastiam kvality práce, prístupu a ceny.

Hodnotenie nie je anonymné. Hodnotiť môže používateľ iba po zadaní a overení jeho e-mailovej adresy. Prevádzkovateľ LOCALHAND nezodpovedá za Hodnotenie, ani do Hodnotenia nijakým spôsobom nezasahuje, ak tieto Podmienky neustanovujú inak. Tým nie je dotknuté právo spoločnosti HOLDINGu kontrolovať zadané hodnotenia.

Hodnotenie musia byť v súlade s nasledovnými pravidlami:

HOLDING môže, ale nie je to jeho povinnosť, kontaktovať používateľa, ktorý Hodnotenie vytvoril.

Vlastníctvo

Stránka a všetky jej texty, obrázky, značky, logá a ďalší obsah bez obmedzenia, loga a všetky návrhy, grafika, obrázky, informácie, dáta, softvér, zvukové súbory, iné súbory a ich výber a usporiadanie (ďalej len „Nehmotné aktíva") sú vlastníctvom spoločnosti LOCALHAND HOLDING jsa alebo tretích osôb, poskytovateľov licencií a požívajú právnu ochranu. Akékoľvek používanie Nehmotných aktív bez písomného predchádzajúceho súhlasu alebo zmluvy s HOLDING je zakázané a spoločnosť LOCALHAND HOLDING jsa v prípade neoprávnených zásahov do jej vlastníctva k Nehmotným aktívam podnikne všetky právne kroky na jeho ochranu. 

Používateľská licencia

HOLDING vám udeľuje osobnú, obmedzenú, odvolateľnú, nevýlučnú licenciu na prístup a používanie stránky v zmysle týchto Podmienok. Akékoľvek použitie stránky, nespĺňajúce niektorý z dovolených účelov alebo použitie stránky v rozpore s týmito Podmienkami používania, je výslovne zakázané.

Táto licencia je podmienená splnením nasledovných podmienok:

 1. môžete prezerať, kopírovať a tlačiť časti stránky len pre vaše osobné a nekomerčné použitie;
 2. nesmiete odstrániť ani upravovať žiadne informácie o autorských právach, ochranných známkach alebo iných vlastníckych upozorneniach, ktoré boli vložené do obsahu stránky;
 3. nesmiete používať žiadnu hĺbkovú analýzu dát, roboty ani podobné metódy zhromažďovania alebo extrakcie údajov;
 4. nesmiete používať stránku inak ako na jej určený účel; a
 5. nesmiete reprodukovať, pripravovať odvodené diela, distribuovať alebo zobrazovať stránku alebo akýkoľvek obsah stránky (s výnimkou ukladania do vyrovnávacej pamäte), okrem prípadov uvedených v týchto Podmienkach používania. S výnimkou toho, čo je výslovne uvedené vyššie, je akékoľvek použitie akejkoľvek časti obsahu stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti HOLDING zakázané a znamená automaticky okamžitý zánik (ukončenie) používateľskej licencie poskytnutej týmito Podmienkami používania. Táto používateľská licencia je kedykoľvek odvolateľná. V prípade automatického zániku používateľskej licencie alebo jej odvolania zo strany HOLDING ste povinný okamžite zničiť akékoľvek zobrazenia alebo výpisy obsahu stránky, ktoré ste vytvorili.